Soutěžní řád ČMS schválený Magickým sněmem 2014

Článek I.

1) Účelem soutěží kouzelníků je umožnit účastníkům vlastní soutěžní veřejné vystoupení, sledovat soutěžní vystoupení ostatních účastníků, vystoupení prostřednictvím poroty hodnotit, určit vystoupení nejlepší, odpovídajícím způsobem je ocenit a všem účastníkům, pokud je to možné, poskytnout osobní hodnocení ze strany poroty.

2) Soutěžní řád je určující pro Mistrovství České republiky v moderní magii a doporučením pro ostatní soutěže. 

Článek II. - Soutěžní obory pro osoby starší 18 let

1) Jevištní magie zahrnuje tyto obory:
a) Manipulace – jevištní kouzelnické vystoupení, které je zcela nebo z větší části založeno na manipulaci s předměty, cílené zejména k efektu objevení, zmizení, záměně nebo neobvyklých vlastností předmětů,
b) Iluze – jevištní kouzelnické vystoupení založené na využití rekvizit (i diváku skrytých), zpravidla rozměrných, cílené k efektu objevení, zmizení, záměně nebo neobvyklých vlastností živých osob, zvířat nebo rozměrných předmětů,
c) Mentální magie - jevištní kouzelnické vystoupení cílené k efektu předvedení mimořádných nebo nadpřirozené duševních schopností jako je telepatie, jasnovidectví, telekineze apod.
d) Komická magie - jevištní kouzelnické vystoupení, cílené k vyvolání komického efektu prostřednictvím magického umění nebo s jeho využitím,
e) Všeobecná magie - jevištní kouzelnické vystoupení nespadající ani pod jednu ze shora uvedených oborů jevištní magie.

2) Mikromagie se pro účely tohoto soutěžního řádu považuje za jeden obor a zahrnuje zejména:
- Kartomagie - nejevištní kouzelnické vystoupení které je zcela nebo z větší části založeno na využití karetních her,
- Mikromagie v užším slova smyslu nejevištní kouzelnické vystoupení pro menší společnost, zpravidla pro diváky u stolu a v jeho bezprostřední blízkosti, umožňující přímý kontakt diváka a kouzelníka, zejména zapojením (současným nebo postupným) téměř všech diváků, s využitím rekvizit, které zcela nebo z větší části, nejsou karetní hrou nebo kartami
- Parketová magie - nejevištní kouzelnické vystoupení pro menší společnost, zpravidla diváky v okolí kouzelníka, zpravidla se zapojením jen nevýznamného počtu přihlížejících diváků nebo bez jejich zapojení.

Článek III. - Soutěžní obory pro osoby mladší 18 let (junioři)

1) U soutěžících mladších 18 let se hodnocení neprovádí v rámci oborů uvedených v čl. II. tohoto řádu, ale v rámci věkových kategorií.

2) Soutěžní obory (věkovými kategoriemi) pro soutěžící mladší 18 let jsou stanoveny podle věku v prvý den konání soutěže a to
a) Junior I – soutěžící do 12 let včetně,
b) Junior II – soutěžící starší 12 let, ale mladší 18 let.

3) Soutěžící věkem náležející do oboru Junior II si může zvolit obor jako osoba starší 18 let. Ve všech dalších soutěžích však bude vždy posuzován jako osoba starší 18 let.

Článek IV. – Soutěžící

1) Soutěžící se přihlašuje k účasti v soutěži způsobem a v termínu stanoveném pořadatelem. Soutěžící je oprávněn v jednom oboru soutěžit jen s jedním vystoupením.

2) Soutěžící podáním přihlášky potvrzuje, že souhlasí s pravidly soutěže, zavazuje se podřídit těmto pravidlům a oprávněným požadavkům pořadatele.

3) Pokud je jako podmínka účasti v soutěži stanoven poplatek, je soutěžící povinen uhradit poplatek. Podmínky, za kterých se poplatek vrací, případně o slevách z poplatku, stanoví pořadatel. Pokud není poplatek uhrazen, je pořadatel oprávněn znemožnit soutěžícímu vystoupení.

4) Soutěžící předvádí soutěžní program bezplatně a bez nároku na úhradu nákladů, které soutěžícímu, osobám jej doprovázejícím a poskytujícím mu součinnost, při vystoupením a v souvislosti s ním vznikají, jakož i nákladů na dopravu, včetně dopravy rekvizit.

5) Soutěžící je povinen poskytnout pořadateli potřebnou technickou a jinou součinnost k přípravě svého vystoupení, zejména sdělit technické a jiné, nutné, účelné a rozumné požadavky na součinnost ze strany pořadatele a technického personálu. Dále je povinen se dostavit se v době pořadatelem, a pokud určena není, nejméně 30 minut před zahájením soutěžního bloku, ve kterém má vystupovat. Pokud se soutěžící ve stanovené době nedostaví, může pořadatel rozhodnout o zrušení účasti soutěžícího v soutěži. K tomu může vyžádat stanovisko poroty. Pokud bude účast soutěžícího zrušena, nemá právo na náhradu nákladů, které vynaložil na účast v soutěži, ani které mu v souvislosti s tím vznikly a vzniknou, ani dopravné osobní či nákladní (např. rekvizity). Dotčený soutěžící je však povinen doplatit účastnický poplatek v plné výši, jinak mu může být odepřen vstup na místa konání soutěže. Tím není dotčena povinnost poplatek doplatit.

6) Soutěžní vystoupení musí být původním a originálním. Pokud soutěžící využívá autorská díla jiného, musí být oprávněným uživatelem těchto práv. Pokud by v důsledku neoprávněného využití autorských děl soutěžícím vznikla pořadateli škoda nebo jiná majetková újma, je soutěžící povinen ji pořadateli nahradit.

7) Pokud soutěžící využívá při vystoupení prvky jevištního projevu jiné, než kouzelnické, pak rozhodující část vystoupení musí být založena na předvedení kouzelnických prvků. Při nerespektování může být soutěžící diskvalifikován.

8) Soutěžící má právo znát své pořadí v konečném umístění, počet udělených bodů a důvody případné diskvalifikace.

Článek V. - Porota a bodové ohodnocení soutěžících

1) Porota hodnotí každé vystoupení z těchto hledisek:
a) technická náročnost a zručnost,
b) prezentace,
c) zábavnost,
d) umělecký dojem,
e) originalita.

2) Poměr důležitosti hledisek si každý porotce určuje sám. Maximální součet bodů všech kritérií je 100. Ocenění musí být provedeno v celých číslech. Bodová ohodnocení jednotlivého soutěžícího se sčítají, nejúspěšnějším soutěžícím se stává ten, který dosáhl nejvyššího součtu bodů.

3) Porotu, předsedu poroty a tajemníka poroty jmenuje pořadatel. Počet členů poroty musí být lichý. Porotci se musejí účastnit všech soutěžních vystoupení.

4) Tajemník poroty není porotcem a poskytuje porotě technickou a administrativní součinnost. Vydává bodovací lístky, poté vyplněné shromažďuje a zajišťuje sčítání udělených bodů. Výsledky předává ke kontrole předsedovi poroty a porotcům, kteří o to požádají. Tajemník poroty nemusí být jmenován, pak jeho funkci plní předseda poroty.

5) Porota sepíše protokol hodnocení soutěžících, který obsahuje konečné výsledky. Přílohou protokolu je tabulka s bodovým hodnocením porotců.

6) Ocenění soutěžícího se vyjadřuje osvědčením o umístění (diplom) podepsaným předsedou poroty a pořadatelem. S oceněním může být spojen věcný či peněžitý dar. Soutěžící je povinen převzetí daru písemně potvrdit. 

Článek VI. - Mistrovství České republiky v moderní magii

1) O pořadateli Mistrovství České republiky v moderní magii (dále jen „mistrovství“) rozhoduje Výkonná rada ČMS.

2) Počet porotců, předsedu poroty a porotu pro mistrovství České republiky určí Výkonná rada ČMS zejména z kandidátů navržených od kouzelnických organizací, klubů a kolektivů. Pro jevištní a nejevištní magii mohou být poroty odlišného složení.

3) Členové poroty jsou osvobozeni od účastnického poplatku.

4) Délka soutěžního vystoupení je u všech oborů min. 5 minut a max. 10 minut. Za nedodržení limitů (minimálního i maximálního) bude soutěžící diskvalifikován.

5) Je-li soutěžící požádán pořadatelem soutěže, aby vystoupil se svým soutěžním číslem na slavnostním gala představení (přehlídce vítězů), je povinen žádosti vyhovět, a to bez nároku na odměnu.

6) V každém z vyhlášených oborů jevištní a nejevištní magie se uděluje rozhodnutím poroty ocenění umístěním jako prvé, druhé a třetí místo.

7) K udělení ocenění umístěním je zapotřebí podíl:
a) Nejméně 80 % z maximálního možného ocenění, včetně, pro udělení prvního místa
b) Nejméně 70% z maximálního možného ocenění, včetně, pro udělení druhého místa
c) Nejméně 60 % z maximálního možného ocenění, včetně, pro udělení třetího místa.
Pokud žádný soutěžící nezíská požadovaný podíl, ocenění nebude uděleno.

8) Porota uděluje cenu Grand prix soutěžícímu, který dosáhl nejvyššího bodového ohodnocení, nejméně však 85 % z maximálního možného ocenění, včetně, a to zvlášť:
a) V jevištní magii,
b) V mikromagii.

9) Užívání titulů:
a) S udělením ceny Grand prix je spojeno právo užívat titul „Mistr České republiky v moderní magii“, kdy je třeba uvést rok, kdy titul získal. Pokud soutěžícímu byla tato cena udělena vícekrát, pak může užívat označení vyjadřující jejich počet (např.: "Šestinásobný Mistr.....").
b) Soutěžící, který získal jedno ze 3 prvních míst ve své kategorii, může užívat označení, kdy musí uvést umístění, název soutěže, rok konání a název kategorie v níž umístění získal (např.: Držitel 2. místa z Mistrovství České republiky v moderní magii 2014 v kategorii manipulace).

10) Pokud shledá důvody zvláštního zřetele hodné, může porota, po dohodě s pořadatelem, udělit zvláštní cenu, zejména za originalitu, za komiku, nejstaršímu soutěžícímu, cenu sponzora apod.

11) Výsledky a pořadí vítězů se zveřejňují až při oficiálním vyhlášení výsledků a předávání cen.

Adresa

Český magický svaz, z.s.
Modřínová 971
252 42 Jesenice u Prahy

Jsme členem FISM

logo fism

Přihlásit odběr novinek

Nahoru
cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Český magický svaz, z.s., Modřínová 971, 25242 Jesenice u Prahy, IČ: 00445070.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Český magický svaz, z.s., Modřínová 971, 25242 Jesenice u Prahy, IČ: 00445070.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.